UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Babimoście

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.

 1. PSZOK znajduje się w Babimoście przy ul. Kargowskiej (przy oczyszczalni ścieków).
 2. PSZOK w Babimoście jest czynny:
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Babimost.
 4. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości.
  1. W PSZOK przyjmowane są:
  2. papier i tektura- gazety, czasopisma, książki, katalogi, prospekty, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
  3. metale- puszki po napojach, konserwach, złom żelazny oraz złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia, kapsle;
  4. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- np. puste odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach np. typu PET, kartony po mleku i sokach, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości plastikowe zakrętki, doniczki, skrzynki po kwiatach, folie;
  5. szkło- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane, opakowania po kosmetykach;
  6. przeterminowane leki;
  7. zużyte baterie i akumulatory;
  8. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
  9. farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice;
  10. detergenty;
  11. zużyte opony;
  12. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
   i elementów wyposażenia;
  13. urządzenia zawierające freony;
  14. środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności;
  15. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
   1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone,
    a butelki plastikowe zgniecione.
   2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, składu, itp.
   3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

Wtorek – 1000 – 1600             Sobota – 900 – 1400

-           przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;

-           zaleceń zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;

-           zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;

-           stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt. 5 niniejszego Regulaminu w tym pozostałości po sortowaniu i odpady zmieszane, zimny popiół oraz odpady nie należące do żadnej z powyższych frakcji. Nie będą przyjmowane odpady przemysłowe oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
  1. Ilość przyjmowanych odpadów z pkt. 5k jest limitowana i wynosi 3 tony/rok
   z gospodarstwa domowego, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego od innych odpadów oraz odpadów niebezpiecznych.
  2. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
   z Regulaminem.
  3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r.
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK